โครงการวิจัย: รูปแบบการโค้ช (Coaching)ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

หน่วยงาน: สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 13 ก.พ. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: ได้รูปแบบการโค้ช (Coaching)ทางด้านครุศาสตร์ศึกษาที่สามารถนำไปเป็นแบบในการทดลองใช้กับสถาบันการศึกษาได้จริง

การนำไปใช้ประโยชน์: พัฒนารูปแบบการโค้ช (Coaching)ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562