โครงการวิจัย: รูปแบบการจัดการความรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวธนิศา สุขขารมย์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

หน่วยงาน: กองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่ 41

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 3 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.การเรียนรู้แบบการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้หนังสือการ์ตูนอ่านเพิ่มเติม ทำให้นักเรียนมีมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 โรงเรียนใน 4 อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหนังสือการ์ตูนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นสื่อการสอนซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562