โครงการวิจัย: การดูดซับไอออนของแมกนีเซียม สังกะสี และตะกั๋ว ด้วยฐานกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเคมี

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 9 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการดูดซับไอออนของแมกนีเซียม สังกะสี และตะกั๋ว ด้วยฐานกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562