โครงการวิจัย: รูปแบบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว แบบโฮมสเตย์ในภาคใต้

ชื่อผู้เขียน: อาจารย์กาญจนา เผ็อกคง และอาจารย์ณาตยาณี พรมเมือง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 27 เม.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อสังเคราะห์เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ และศึกษาความเชื่อมโยงของข้อมูลต่อการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 2.เพื่อหารูปแบบการใช้เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในภาคใต้

การนำไปใช้ประโยชน์: เป็นแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์ในจังหวัดต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562