โครงการวิจัย: รูปแบบการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มในชุมชชน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวชมพูนุท เพชรนิฌล และ นายสมชาย สชาณิบุตร

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การใช้ประโยช์เชิงวิชาการ ได้แก่ 1

การนำไปใช้ประโยชน์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562