โครงการวิจัย: รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการโซ่อุปทานกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายศราวุธ ทองเนื้อห้า

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพุมเรียง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: สกอ. 2554

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของระบบการปลูก กระบวนการผลิตและการตลาดของกล้วยหอมปลอดสารพิษของอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2นำความรู้ไปใช้ในกระบวนการผลิตและการตลาดของกล้วยหอมปลอดสารพิษ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562