โครงการวิจัย: แรงบันดาลใจในการมีจิต2เพ่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 20 ม.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ แนงทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างิยั่งยืนในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสดปัญหาภาวะโลกร้อนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยว โดนเน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและผู้มีส่วนเสียทุกภาคส่วน เป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะสมุย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562