โครงการวิจัย: ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชน้ำ limnophila rogusa (roth)Menr

ชื่อผู้เขียน: ดร.เบญจมาศ หนูแป้น จาตุรนต์ ทิพธ์วงศ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร์สุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 10 มิ.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ 2. นำลการวิจัยที่ได้ไปบูรณาการกับ1

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. นำผลวิจัยที่ได้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the enternational biosaivoc conferona 2.นำผลการวิจัยที่ได้ไปบูรณา1ในรายวิชา จุลชีววิทยา ชีววิทยา และโครงงานทางชีววิทยา

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562