โครงการวิจัย: วารสารสื่อศิลป์ ถิ่นใต้

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุวิมล เวชวิโรจน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หน่วยงาน: โรงเรียนเทศบาลมาลง(แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 13 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: มีผลให้เยาวชนและบุคลากรในท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น และพร้อมฟืนฟู ดูแล รักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่นมากขึ้น ช่วยให้เยาวชนเกิดความกระดือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้า วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญในท้องถิ่นซึ่งยังมีอีกมากมายที่เยาวชนปัจจุบันยังไม่รู้ และเกือบสังคมปัจจุบัน

การนำไปใช้ประโยชน์: หน่วยงานได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากวารสารไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน และจังหวัด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562