โครงการวิจัย: วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นดิบกับการขายน้ำยางสด ของเกษตรกร อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวพรเพ็ญ สุขหนู

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการบัญชี

หน่วยงาน: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 25 ส.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการขายยางแผ่นดับขายน้ำยางสดของเกษตรกร อำเภอพระแสงจังกวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชนืในการวางแผนตัดสินใจทางการเกษตร

การนำไปใช้ประโยชน์: หน่วยงานนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ ในการแนะนำแนวทางในการเลือกผลิต และส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562