โครงการวิจัย: ศึกษาชนิดพืชอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนของหนอนหัวดำมะพร้าว (Opisina arenosella Walker ) (Lepidoptera : Oecophoridae ) ในห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิสากร สุขหิรัญ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน: ภาคพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 5 ก.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1 และ เผยแพร่ผลการวิจัยสู่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำผลงานวิจัยนำเสนอ ในการประชุมวิชาการทางพืชศาสตร์ ครั้งที่ "วิจัยทางพืชศาสตร์ สร้างคุณค่านำพาเกษตรยั่งยืน" จัดโดยภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้ผู้ประชุมได้นำผลการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำงานวิจัยต่อไปในอาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562