โครงการวิจัย: สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ชื่อผู้เขียน: ดร.ปารุษยา เกียรต์ตีรี

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน: หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 ม.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การจัดชั้นเรียนและแนวทางในการคัดเลือกผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้ข้อมูลในการอ้างอิงในการจัดชั้นเรียนและแนวทางในการคัดเลือกผู้สอน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562