โครงการวิจัย: สมบัติเชิงหน้าที่ของเนื้อฝักเหรียง

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: สาขาวอทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ 2.ใช้ประกอบ1

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้เผยร่งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (อยู่ในการพิจารณา)และใช้ประกอบ1รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายงิชาเคมีอาหาร ภาคเรียนที่1/2558

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562