โครงการวิจัย: การทำน้ำหมักตะลิงปลิงเพื่อทำยางก้นถ้วย

ชื่อผู้เขียน: ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาชีววิทยา

หน่วยงาน: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): พาณิชย์

วันที่: 6 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: การแปรรูปผลไม้ที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกร และได้ช่วยเหลือส่งเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิต ราคาตกต่ำ และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562