โครงการวิจัย: สมรรถนะการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 29 พ.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ศึกษาสมรรถนะการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562