โครงการวิจัย: เส้นทาง ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจสำหรับการเดิรทางมาท่องเทียวในชุมชนตำบล ช้างขวา เภอกาญจนดิษฐุ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสินีนาท โชคดำเกิง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลช้างขวา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 29 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อทราบค่าใช้จ่ายในการดินท่องเทียวในเขตตำบลช้างขวา ในแต่ละแหล่งท่องเทียว ทั้งการท่องเทียวแบบรถยนต์ปละแบบจักรยานยน 2.เพื่อต้องการทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 3.เพื่อจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและแผ่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวตำบลช้างขวา

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.สามารถนำข้อมูลที่ได้จากผลวิจัย นำเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานรวมแหล่งท่องเทียวของช้างขวา 2.สามารถนำข้อมูลที่ได้จากวิจัยทั้งในด้านบวกและด้านลบ มาปรับใช้ในการบริหารงานของเทศบาล 3.ในส่วนของเทศบาลตำบลช้างขวาสามารถนำข้อมูลที่ได้ เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 4.สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวและแผนพับใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562