โครงการวิจัย: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแมลงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาพืชศาสตร์

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านบ่อพระ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 29 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแมลงทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 2.เพื่อนถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนขั้นพื้นฐาน

การนำไปใช้ประโยชน์: นักเรียนมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับแมลงและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562