โครงการวิจัย: หลักการของเบญจศีลที่มีอิทธิพลต่อประมวลกฎหมายอาญา:กรณีศึกษาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ชื่อผู้เขียน: นายภูภณัช รัตนชัย

สาขาวิชาการ: สาขาวิชานิติศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักเรียนบาลีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 19 ส.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะนิติศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของเบญจศีลและประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์ พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มีความสอดคล้องต้องกัน เมื่อบุคคลใดรักษาศีล จึงเท่ากับรักษากฎหมาย

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.มีบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้และไม่เข้าใจในกฎหมายอาญา แต่บุคคลเหล่านั่นรักษาศีลอยู่สม่ำเสมอ ผลจากการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของเบญจศีลและองค์ประกอบของกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีความสอดคล้องต้องกัน บุคคลเหล่านั่นจึงไม่ต้องพะวงว่าจะทำผิดกฎหมายอาญา 2.การที่ศาสนาสั่งสอนให้บุคคลรักษาศีล เมื่อบุคคลนั่นได้ปฏิบัติแล้ว หรือเพียงให้บุคคลเคารพรักษาศีล ความสงบในบ้านเมืองย่อมเกิดขึ้นและเป็นการรักษากฎหมายเช่นกัน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562