โครงการวิจัย: เหนือหัว

ชื่อผู้เขียน: อ.อรอุษา หนองตรุด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาดนตรีสากล

หน่วยงาน: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์

วันที่: 12 ก.ค. 2556

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: -

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสื่อ1วิชาศิลปะและการสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะให้กับนักเรียน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562