โครงการวิจัย: อิทธิพลของไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ทีมีต่อตัวนำยวดอิ่งกลุ่ม Y 257

ชื่อผู้เขียน: ผศ.นรินทร์ สุขกรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 1 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาผลของไทเทเนียมออกไซด์ (TiO2) ทีมีต่อตัวนำยวดอิ่งกลุ่ม Y 257 ด้วยการเตรียมสารด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 2.เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางฟิสิกส์ของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y257 ที่ไม่มีและมีไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบจากกระบวนการเตรียมสารด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.ทราบกระบวนการเตรียมตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y257 ที่มีไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบ ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 2. สามารถสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อหาค่าของอุณหภูมิวิกฤตของสารตัวอย่างโดยใช้วิธีการวัดแบบ 4 ขั้ว 3.ทราบความแตกต่างทางโครงสร้างและสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y 257 ที่มีและไม่มีไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบ 4.เพื่อเป็นแนวทางในการเตียมตัวนำบวดยิ่งสูตรอื่นๆ 5.สามารถนำงานเสนอวิจัยเพื่อตพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562