โครงการวิจัย: อิทธิพลของฟลูออรีนที่มีผลต่อตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123และY3-8311

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: ภาควิชาฟิสิก์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ได้แก่ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การนำไปใช้ประโยชน์: ผลงานวิจัยสามารถนำไปบูรณากับ1ได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562