โครงการวิจัย: อิทธิพลของระยะเวลาปลูกต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายณัฐพร จุ้ยจุลเจิม และนายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 30 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1 และ เผยแพร่ผลการวิจัยสู่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้สนใจ

การนำไปใช้ประโยชน์: นำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนสอน การผลิตสัตว์เล็ก

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562