โครงการวิจัย: การนำหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติงานของสมาชิกเทศบาตำบลขุนทะเล

ชื่อผู้เขียน: นายสิทธิพร รอดปังหวาน

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน: นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 21 มี.ค. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: ศึกษาแนวทางการนำหลักพุทธธรรมด้านการครอง ครองคน และครองงานไปใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: -   ใช้เป็นแนวทางในการวาง3และแผนงานส่งเสริมการปฏิบัติงานของคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562