โครงการวิจัย: การบริดภคหอยนางรมของบรรพชนชาวสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ ผศ.ดร. สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ ดร. พัชรี หลุ่งหม่าน นางสาวแน่งน้อย แสงเสน่ห์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเคมี

หน่วยงาน: สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 14 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อนำงานวิจัยใช้ใน1

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์เชิง2 ได้แก่ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ผ่านสื่อท้องถิ่นที่เข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลา5ปี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562