โครงการวิจัย: การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวปุญยวีร์ หนูประกอบ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 7 ม.ค. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2552

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: -   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: -   ทราบถึงสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562