โครงการวิจัย: การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของชุมชนพวงเพชรพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายบดินธร บัวรอด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: ชุมชนพวงเพชรพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 26 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของชุมชนพวงเพชรพัฒนา 2.เพื่อพัฒนาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของชุมชนพวงเพชรพัฒนา

การนำไปใช้ประโยชน์: ชุมชนได้ทราบรูปแบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของชุมชน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562