โครงการวิจัย: การบริหารจัดการหนี้ของลูกค้าเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้เขียน: นายชัยณรงค์ จะรา

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด ตำบลพิปูน อำเภอพิปุน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 10 ก.ย. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2555

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: สะท้อนปัญหาในการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้เป็นตัวสะท้อนปัญหาในการบริหารจัดการหนี้ของสหกรณ์ ฯรวมถึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการหนี้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสหกรณ์ฯต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562