โครงการวิจัย: การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจารีย์ พรหมณะ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: ชุมชนบ้านคลองปราบ

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 20 เม.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารของนักศึกษา

การนำไปใช้ประโยชน์: นำข้อมูลจากผลการวิจัยไปประกอบในการวางแผนด้านการเข้าถึงอาหารของคนในชุมชน และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร การใช้ประโยชน์จากอาหารอย่างเหมาะสม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562