โครงการวิจัย: การประเมินผล3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 เม.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผล3เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: 1.มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมากขึ้น 2.มีการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสร้างภาพเป็นฟังชันให้มีการเข้าใจในการดำเนินงานดังกล่าว 3.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบมากขึ้น

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562