โครงการวิจัย: การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา เพื่อการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว

ชื่อผู้เขียน: น.ส.ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

หน่วยงาน: เทศบาลตำบลช้างขวา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 29 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา 2. เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนช้างขวา

การนำไปใช้ประโยชน์: - เชิงวิชาการ ได้แก่ ใช้ในการบูรณาการ1กับวิจัย ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว - เชิง2 ได้แก่ เป็นประโยชน์แก่ชุมชนช้างขวาในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต - เชิง3 ได้แก่ นำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อของบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนช้างขวา

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562