โครงการวิจัย: การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพงศกร ศยามล

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 ก.พ. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางการเผยแพร่ ผลวิจัยให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: นำผลวิจัยที่ได้และเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับอนุมัติและตรวจสอบจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการเผยแพร่กับหน่วยงานเพื่อใช้ในการศึกษาในเรื่องของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร ชาวสวนยางพาราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อ2 และผู้สนใจต่อไป

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562