โครงการวิจัย: การเปรียบเทียบคุณลักษณะของคุณลักษณะของตัวนำยวดยิ่ง Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 12 มิ.ย. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อศึกษากระบวนการเตรียมตัวนำยวดยิ่งใหม่กลุ่ม Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม 2.เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางฟิสิกส์ของตัวนำยวดยิ่ง Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม

การนำไปใช้ประโยชน์: 1ทราบถึงกระบวนการเตรียมตัวนำยวดยิ่งใหม่กลุ่ม Y123 , Y358 และ Y3-8-11 ด้วยวิธีการเตรียมด้วยปฏิกิริยาสถานะของแข็งและแบบหลอม 2.สามารถสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อหาค่าของอุณหภูมิวิกฤตของสารตัวอย่างโดยใช้วิธีการวัดแบบ 4 ขั้ว 3.3.ทราบความแตกต่างทางโครงสร้างและสมบัติทางฟิสิกส์บางประการของตัวนำยวดยิ่งกลุ่ม Y123 , Y358 และ Y3-8-11 4.เพื่อเป็นแนวทางในการเตียมตัวนำบวดยิ่งสูตรอื่นๆ 5.สามารถนำงานเสนอวิจัยเพื่อตพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่เป็นที่ยอมรับ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562