โครงการวิจัย: การเปลี่ยนแปลงกระบวนทีศน์ในการรับรู้และสร้างสรรค์ศิลปะนามธรรมจากการเรียนรู้กฎตถตา อิทัปปัจจยตา และอนัตตา ของท่านพุทธทาสภิขุ :การรับรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ

ชื่อผู้เขียน: นายพิชัย สุขวุ่น

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาจิตรกรรม

หน่วยงาน: แผนกวิจัยศิลป์ วิทยาลัยอาชีวะสุราษฏร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 1 ก.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: 1.นำไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาทฤษฎีศิลปะนามธรรมและการสร้างสรรค์งานศิลปะ2.นำไปใช้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ

การนำไปใช้ประโยชน์: นำไปในประกอบการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีศิลปะนามธรรมและใช้ในการวิเคราะห์ทางวิชาการทางศิลปะ ในแง่มุมที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะ ชีวิต สังคม และสันติภาพ มีความสัมพันธ์กันอย่าไร

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562