โครงการวิจัย: การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำคั้นทางใบปาล์มน้ำมันกับมูลวัว

ชื่อผู้เขียน: นางสาวเนตรนภา เหมทานนท์ ปละ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 20 ก.พ. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นแนวทางในก่รนำน้ำคั้นทางใบปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระดับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำผลงานวิจัยไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 28 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำผลการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562