โครงการวิจัย: การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมน้ำย่อยต้นจากกับน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ชื่อผู้เขียน: ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อเป็นแนวทางในการนำต้นจากมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระดับชุมชน

การนำไปใช้ประโยชน์: ได้นำผลงานวิจัยไปนำในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 27 และงานประชุมวิชาการเทคโนดลยีภายใต้วิจัย ครั้งที่6 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำลการวิจัยเพื่อใช้ประกอบการทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562