โครงการวิจัย: การผลิตเครื่องแกงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายเตชธรรม สังข์ครนางสาวนงลักษณ์ ผุดเผือก

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงาน: หน่วยงานภาคประชาชนประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพุมเรียง

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 6 มิ.ย. 2557

แหน่งทุน: สกว.-มรส. 2556

สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและกระบวนการผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: ใช้ประโยชน์ในเชิง2นำผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางการลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับตนเอง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562