โครงการวิจัย: การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสูเพื่อสุขภาพจากเงาะโรงเรียน

ชื่อผู้เขียน: ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: ชาวสวนอำเภอพุนพิน และอำเภอนาสาร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 18 ก.ย. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2558

วัตถุประสงค์: เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพ จากเงาะโรงเรียนให้ผู้สนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: เกษตรกรชาวสวนเงาะในอำเภอพุนพิน และอำเภอนาสาร มีแนวทางในการรวมกลุ่มเพื่อนำความรู้ไปแปรรูปเงาะซึ่งมักประสบปัญหาเงาะราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตล้นตลาด โดยการแปรรูปเป้นผลิตภัณฑ์ไวน์และน้ำส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562