โครงการวิจัย: การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง นายประยูร สุรินทร์ และนายกิตติศักดิ์ บัวศรี

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 19 ต.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อนของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา 2. เพื่อศึกษาต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์การทำแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา

การนำไปใช้ประโยชน์: 1. การใช้ประโยชน์ด้าน1วิชาวัสดุและการผลิตในหัวข้อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบการเตรีมแผ่นเส้นใยอัด สมบัติเชิงกายภาพ เชิงกล และเชิงความร้อน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562