โครงการวิจัย: การเผ้าระวังการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายพูนศักดิ์ บุญยัง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หน่วยงาน: 2สุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 17 ต.ค. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: ผู้ประกอบการ ผู้ค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลการตกค้างของยาฆ่าแมลง กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บอเนตในผัก ผลไม้สดที่มีจำหน่ายภายในตลาดสดประเภทที่ 1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: --ไม่ระบุข้อมูล--

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562