โครงการวิจัย: การพอกไข่เค็มไชยาด้วยกากชาเพื่อทดแทนดินจองปลวกบางส่วน

ชื่อผู้เขียน: ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หน่วยงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 4 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: ได้ข้อมูลกากชาในส่วนผสมดินจองปลวกที่มีต่อองค์ประกอบ สมบัติทางเคมีและกายภาพของไข่เค็มไชยา ส้รางทางเลือกในการแปรรูปสินค้า

การนำไปใช้ประโยชน์: สร้างทางเลือกในการแปรรูปสินค้า

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562