โครงการวิจัย: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา จิตวิทยาสำหรับครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางพุทธชาด วูโอริ

สาขาวิชาการ: กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หน่วยงาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 21 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับวิชาจิตวิทยาสำหรับครู เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีทักษะทางสังคม และที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การนำไปใช้ประโยชน์: นักศึกษาได้มีการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูมากขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (เทคนิค Jigsaw) สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือ และได้พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาใหม่กลุ่มที่ใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นอีกด้วย

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562