โครงการวิจัย: การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิตในห้องเรียนกลับทางสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ชื่อผู้เขียน: นางสาววินิดา คำประไพ และ นางณาตนาณรี พรมเมือง

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 16 ส.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: นำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบ1สำหรับนักศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต

การนำไปใช้ประโยชน์: นักศึกษาที่เรียนรายวิชา GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิตในห้องเรียนกลับทางมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562