โครงการวิจัย: การพัฒนากิจกรรมการสอนอ่านโดยใช้เทคโนโลยี KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวรัตนา เจงพิบูลพงศ์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: ภาควิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 2 เม.ย. 2557

แหน่งทุน: รายได้ 2552

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2556

วัตถุประสงค์: สร้างและพัฒนา กิจกรรมการสอนการอ่าน และศึกษาผลของการใช้กิจกรรม การสอนอ่านโดยใช้เทคนิค KWL-Plus

การนำไปใช้ประโยชน์: จากการนำเทคนิค KWL-Plus ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองของรายวิชาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562