โครงการวิจัย: การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยใช้ชุดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน สำหรับครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวสุนทรี แซ่บาง

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หน่วยงาน: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 22 พ.ย. 2557

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน

การนำไปใช้ประโยชน์: ผู้วิจัยนำชุดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่สอนสาขาวิชาที่สอน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562