โครงการวิจัย: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นางสาวจิราพร ไชยเชนทร์

สาขาวิชาการ: --ไม่ระบุข้อมูล--

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): นโยบาย

วันที่: 13 ก.ค. 2558

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2557

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน ตำบลท่าทองใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ2ราษฎร์ธานี

การนำไปใช้ประโยชน์: องค์การบริหารตำบลท่าทองใหม่ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกำหนด3 มาตรการในการวางแผน ร่วมถึงการจัดโครงการให้ความรู้และร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้พึ่งตนเองได้ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การบริหารงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบล อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบล ต่อไปในอนาคต

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562