โครงการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการหลักการ

ชื่อผู้เขียน: ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาธุรกิจการบิน

หน่วยงาน: โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 15 ธ.ค. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา

การนำไปใช้ประโยชน์: การนำข้อมูลจากผลการวิจัยไปประกอบข้อมูลใน1เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เน้นกระบวนการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการคิดของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในบริบทของผู้เรียน อันนำไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562