โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องบดสบทางปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่

ชื่อผู้เขียน: นายอาดือนา นิโด

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: เทศบาลขุนทะเล

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): สาธารณะ

วันที่: 20 เม.ย. 2559

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2559

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องสับบดทางปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่

การนำไปใช้ประโยชน์: เกษรตกรสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเคริ่องบดสับทางปาล์มน้ำมันแบบเคลื่อนที่เพื่อใชในการประกอบอาชีพได้ นักศึกษาเข้าใจในแนวทางการเพิ่มผลผลิตในการเกษตร ซึงสอดคล้องกับการศึกษาวิชาการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562