โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจากระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด PEM Electrolysis

ชื่อผู้เขียน: นายวิมล พรหทแช่ม

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 6 ม.ค. 2560

แหน่งทุน: --ไม่ระบุข้อมูล--

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนโดยรับออกซิเจนจากระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าชนิด PEM Electrolysis

การนำไปใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้แก่ 1วิชาเครื่องกลไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้า

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562