โครงการวิจัย: การพัฒนาเครื่องพิมพ์ภาพจากเครื่องรีดแผ่นยางพารา

ชื่อผู้เขียน: นางสาวชัญญา อุดมประมวล

สาขาวิชาการ: หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา

หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านโพหวาย

ประเภท(แหล่งทุน): นอก

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 4 ก.พ. 2556

แหน่งทุน: รายได้ 2554

สังกัด: คณะครุศาสตร์

ปีงบประมาณ: 2555

วัตถุประสงค์: - เพื่อพัฒนาเครื่องพิมพ์ภาพจากเครื่องรีดแผ่นยางพารา- เพื่อทดสอบและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องรีดยางพาราที่ได้พัฒนามาใช้พิมพ์ภาพ- เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการเรียนจากการใช้เครื่องรีดยางพารา

การนำไปใช้ประโยชน์: -   ใช้ในการจัด1ในกลุ่มสาขาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์มากผลงานที่ออกมามีความสวยงามลดพลังงานลดเวลาในการทำงาน

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562