โครงการวิจัย: การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้เขียน: นายสุธิพร ขุนทอง

สาขาวิชาการ: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท(แหล่งทุน): ใน

ประเภท(การนำไปใช้ประโยนช์): การเรียนการสอน

วันที่: 25 ต.ค. 2559

แหน่งทุน: รายได้ 2553

สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ: 2560

วัตถุประสงค์: 1.เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดการสอนที่สร้างขึ้น 70/70 3.เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

การนำไปใช้ประโยชน์: สามารถนำชุดการที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ผลการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่เพิ่มข้อมูลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์: 20 ก.พ. 2562